ماهان موزیک http://mahanmusics.mihanblog.com 2018-10-19T21:54:21+01:00 text/html 2015-04-13T09:01:38+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات سخنی در موسیقی ایران(هدفمندی در موسیقی) http://mahanmusics.mihanblog.com/post/9 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;"><a data-mce-href="http://mahanmusics.com/" href="http://mahanmusics.com/" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">ماهان موزیک:</strong></a>&nbsp;برای مقاله هایی كه در زمینه فرهنگ موسیقی نوشته می شود معمولا عنوان خاصی در نظر نمی گیرم و به عنوان عمومی مثلاً سخنی در زمینه موسیقی ایران اكتفا می شود ، علت این امر آنست كه در این زمینه سخن ضروری و ناگفته آنفدر زیاد و ازطرفی ذهنیت مردم ما آنقدر با جوهره هنر و بخصوص موسیقی فاصله دارد كه فرصت در حدی است كه فقط به جمع آوری پراكندگی ها و تا حدودی پر كردن خلاءهای تاریخی می توان پرداخت و و دسته بندی و بسته بندی می ماند برای مراحل بعدی.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">برای مقاله هایی كه در زمینه فرهنگ موسیقی نوشته می شود معمولا عنوان خاصی در نظر نمی گیرم و به عنوان عمومی مثلاً سخنی در زمینه موسیقی ایران اكتفا می شود ، علت این امر آنست كه در این زمینه سخن ضروری و ناگفته آنفدر زیاد و ازطرفی ذهنیت مردم ما آنقدر با جوهره هنر و بخصوص موسیقی فاصله دارد كه فرصت در حدی است كه فقط به جمع آوری پراكندگی ها و تا حدودی پر كردن خلاءهای تاریخی می توان پرداخت و دسته بندی و بسته بندی می ماند برای مراحل بعدی.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><a data-mce-href="http://mahanmusics.com/" href="http://mahanmusics.com/" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">محمدرضا نصرالهی</strong></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">این خلاء و نابسمانی های فضای موسیقی ما محصول نابسمانی های تاریخی و ناآگاهی های پدران ما بوده است و پافشاری هایی كه مانع حركت و رشد فرهنگ ما بوده ، موسیقی ما فعلاً شبیه باری است كه در وانت بار حركت میكرده و در اثر حادثه ای وانت بار چپ شده و اجزای موسیقی روی آسفالت خیابان ولو شده و در این شرایط اولین اقدام اینست كه اجزای موسیقی را از آسیب ها نجات دهیم و فرصت برای دسته بندی و بسته بندی فعلاً نیست ولی با اینحال اگر قرار است كه در سخن عنوانی داشته باشد حرفی نیست ، عنوان مقاله حاضر را هدفمندی در موسیقی ایران میگذاریم.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">ادامه مطلب را در&nbsp;<a data-mce-href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d56e028c-7ea5-4258-b8ea-21c55c9f9e95" href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d56e028c-7ea5-4258-b8ea-21c55c9f9e95" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">سایت رسمی محمدرضا نصرالهی</strong></a>&nbsp;مطالعه کنید</span></p> text/html 2015-04-06T11:09:50+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی ماهان از محمدرضا نصرالهی http://mahanmusics.mihanblog.com/post/8 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://mahanmusics.com/_mahandata/musics&amp;covers/mahan.jpg" alt="" width="323" height="268" data-mce-src="http://mahanmusics.com/_mahandata/musics&amp;covers/mahan.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"><br data-mce-bogus="1" style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">محمدرضا نصرالهی</span>&nbsp;آهنگ بسیار زیبا و دلنشینی را برای پسر عزیزش&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">ماهان</span>&nbsp;اجرا کرده که &nbsp;می توانید دانلود کنید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;"><a data-mce-href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/5a025674-0394-4c22-99df-ea559670070a" href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/5a025674-0394-4c22-99df-ea559670070a" target="_blank" style="font-size: 9pt;">دانلود آهنگ&nbsp;ماهان</a></strong><br style="font-size: 9pt;"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p> text/html 2015-01-29T13:30:38+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان ها http://mahanmusics.mihanblog.com/post/7 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">مقاله&nbsp;"موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان ها" نوشته آقای پوژنگ پروازی، عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک را در ادامه مطلب مطالعه کنید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">از بدو خلقت انسان ، نیاز های متنوعی (اعم از جسمی و روانی) با او همراه بوده است که برای برآورده ساختن این نیازها ، و سازگاری با محیط، به ابزار هایی نیاز داشته است.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">هنر به عنوان یکی از وسایل اولیه سازگاری بشر در خدمت نیاز های کمال جویی و زیبا طلبی و از طرف دیگر ، آرام بخش ناراحتی ها و سختی های زندگی او بوده است. موسیقی شکلی از هنر است که احساس عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند. کاربرد موسیقی برای درک زیبایی و سلامت زندگی اجتناب ناپذیر است، ادیان و نژاد ها بی شمارند ، امّا زبان و روح یکی است، زبان عشق. موسیقی نوعی زبان عشق است.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">استفاده بشر از&nbsp; موسیقی امری آسان و قابل دسترسی بوده است، چون ریتم و ملودی به عنوان دو رکن اساسی موسیقی، در سرشت انسان وجود داشته و از طرفی آواگری ها و حرکات ریتمیک نیز نیازی به تکلّم نداشته است، از این رو در بیشتر قبایل ابتدایی، مراسم و آیین های مختلف موسیقایی که وسیله ای برای ابراز همبستگی جمعی&nbsp; و از بین بردن ترس ها و غم ها و ایجاد ارامش و شادی و اراده در بنی افراد قبیله بوده، برگزار می شده است.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">مطالعه ادامه مطلب در سایت&nbsp;<a data-mce-href="http://www.mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/fe599cbe-88c5-48f0-9eba-8d93e038c639" href="http://www.mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/fe599cbe-88c5-48f0-9eba-8d93e038c639" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">ماهان موزیک</strong></a></span></p> text/html 2015-01-29T13:28:43+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات دانلود آهنگ جدید برو از محمد رضا نصرالهی http://mahanmusics.mihanblog.com/post/6 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">محمدرضانصرالهی آهنگ جدید&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">برو</strong>&nbsp;را در سایت ماهان موزیک منتشر کرد</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://www.mahanmusics.com/_mahandata/musics&amp;covers/boro.jpg" alt="" width="425" height="425" data-mce-src="http://www.mahanmusics.com/_mahandata/musics&amp;covers/boro.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">دانلود آهنگ&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;"><a data-mce-href="http://www.mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/e082fd20-464a-4e9d-96b1-48939b6246d8" href="http://www.mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/e082fd20-464a-4e9d-96b1-48939b6246d8" target="_blank" style="font-size: 9pt;">برو</a></strong></p> text/html 2015-01-29T13:17:58+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات دانلود آهنگی دیگر از محمدرضا نصرالهی http://mahanmusics.mihanblog.com/post/5 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">محمدرضا نصرالهی آهنگ دیگری را با نام آروم آروم منتشر کرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://www.mahanmusics.com/_mahandata/musics&amp;covers/aroomaroom.jpg" alt="" width="425" height="425" data-mce-src="http://www.mahanmusics.com/_mahandata/musics&amp;covers/aroomaroom.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">دانلود آهنگ&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;"><a data-mce-href="http://www.mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/05bfabdd-df99-4dbb-9a79-f0652e557e3b" href="http://www.mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/05bfabdd-df99-4dbb-9a79-f0652e557e3b" target="_blank" style="font-size: 9pt;">آروم آروم</a></strong></p> text/html 2015-01-07T08:40:13+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی آغوش از محمدرضا نصرالهی http://mahanmusics.mihanblog.com/post/4 <p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی&nbsp;<a href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d7854db0-49e3-407f-92ef-360d5664cbf0" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d7854db0-49e3-407f-92ef-360d5664cbf0" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">آغوش</strong></a>&nbsp;از&nbsp;<a href="http://mahanmusics.com/" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">محمدرضا نصرالهی</strong></a></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong style="font-size: 9pt;"><img src="http://mahanmusics.com/mymusics/Mohammad-Reza-Nasrollahi-Aghosh.jpg" alt="" width="300" height="300" data-mce-src="http://mahanmusics.com/mymusics/Mohammad-Reza-Nasrollahi-Aghosh.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></strong></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><a href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d7854db0-49e3-407f-92ef-360d5664cbf0" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d7854db0-49e3-407f-92ef-360d5664cbf0" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">دانلود با کیفیت 320</strong></a></p> text/html 2015-01-07T08:38:53+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات راه اندازی وب سایت http://mahanmusics.mihanblog.com/post/3 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">وب سایت رسمی&nbsp;</span><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://mahanmusics.com/" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com" style="font-size: 9pt;">محمدرضا نصرالهی</a></strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;آغاز به کار کرد هم اکنون میتوانید با&nbsp;</span><a href="http://mahanmusics.com/Account/Register" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/Account/Register" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">ثبت نام</strong></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;در این وبسایت به آدرس&nbsp;</span><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://mahanmusics.com/" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/" style="font-size: 9pt;">mahanmusics.com</a></strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;یا&nbsp;</span><a href="http://mahanmusics.com/" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">mahanmusics.ir</strong></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;از امکانات آن بهره مند شوید.</span> text/html 2014-12-15T13:24:18+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات متن ترانه زیبا و پر احساس آغوش http://mahanmusics.mihanblog.com/post/2 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">متن ترانه زیبا و پر احساس&nbsp;<a href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d7854db0-49e3-407f-92ef-360d5664cbf0" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/Cms/General/DisplayPost/d7854db0-49e3-407f-92ef-360d5664cbf0" style="font-size: 9pt;">آغوش</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="http://mahanmusics.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://mahanmusics.com/" style="font-size: 9pt;">محمدرضا نصرالهی</a></strong></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">کنار کوچه میشینم، تا برگردی به احساست</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">شاید راضی بشی گاهی، منو ببینی تو خوابت</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">هوای سرد پاییزی، بدون تو چه دلگیره&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">برام زندگی این روزا چقدر سرد و نفس گیره</p> text/html 2014-12-14T14:13:49+01:00 mahanmusics.mihanblog.com سینا بیات وبسایت رسمی محمدرضا نصراللهی http://mahanmusics.mihanblog.com/post/1 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">وبسایت رسمی محمدرضا نصراللهی به نام&nbsp;</span><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://www.mahanmusics.com/" href="http://www.mahanmusics.com/" target="_blank" style="font-size: 9pt;">mahanmusics.com</a>&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در حال راه اندازی می باشد. هم اکنون میتوانید&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">کلیه اخبار و اطلاع رسانی های&nbsp;</span><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://www.mahanmusics.com/" href="http://www.mahanmusics.com/" target="_blank" style="font-size: 9pt;">محمدرضا نصراللهی</a></strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;را تا راه اندازی رسمی وبسایت ایشان در این وبلاگ پیگیر باشید.</span>